Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter leveringsbetingelserne) gælder for alle leverancer af produkter og /eller serviceydelser (herefter produkter) fra LEDlight Danmark til enhver kunde (herefter køber). Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for LEDlight Danmark og køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. LEDlight Danmark er ikke bundet af vilkår fremsat af køber, som afviger fra leveringsbetingelserne medmindre sådanne vilkår er skriftligt aftalt mellem LEDlight Danmark og køber. LEDlight Danmark er heller ikke bundet af vilkår fremsat af køber, selvom LEDlight Danmark ikke har gjort indsigelse imod sådanne vilkår.

2. Aftalegrundlag

Købstilbud kan først accepteres, når køber har modtaget LEDlight Danmarks skriftlige tilbud. Tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Hvis tilbuddet accepteres senere end 14 dage efter afgivelse, er LEDlight Danmark ikke forpligtet til at overholde tilbuddet. Aftalen for købet er endelig, når LEDlight Danmark og køber har accepteret det afgivne tilbud elektronisk.

2.1 Skaffevarer

I særlige tilfælde tilbyder LEDlight Danmark at hjemtage produkter, som ikke normalt lagerføres. I disse situationer kan LEDlight Danmark kun sælge varen i hele colli. Endvidere vil et krav om minimumskøb hos leverandøren, overfor LEDlight Danmark, være det minimum køber skal aftage af skaffevaren. LEDlight Danmark er desuden berettiget til at opkræve et gebyr for dette. Når køber accepterer et tilbud på denne type skaffevarer, bortfalder købers mulighed for at annullere ordren.

3. Levering og risikoens overgang

Medmindre andet er angivet i tilbud og ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på EXWorks Incoterms® (ab lager) og fragtomkostningen pålægges faktura. Fragtgebyret udgør min. kr. 66,- eksklusive moms. Dette gælder inden for Danmark og landfaste øer. Levering indenfor 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering således, at en sådan udskydelse ikke giver køber ret til at udøve misligeholdelsesbeføjelser overfor LEDlight Danmark.

4. Forsinkelse

Såfremt at LEDlight Danmark ikke leverer til aftalt tid, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist er køber berettiget til at hæve købet. Herudover kan køber ikke rejse krav mod LEDlight Danmark som følge af forsinkelse.

5. Priser

Priser for produkter er eksklusive moms og / eller andre afgifter. LEDlight Danmark forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter, i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

6. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i de aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med LEDlight Danmarks anvisninger.

7. Betalingsvilkår

Betaling skal ske senest 15 dage fra fakturadatoen, med mindre andet er aftalt. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, debiteres mora rente på 2% per måned.

8. Beskyttet og fortrolig information

Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af LEDlight Danmark til køber skal forblive LEDlight Danmarks ejendom og skal behandles fortroligt af køber. Fortrolig information må således ikke uden LEDlight Danmarks skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål, end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig information skal leveres tilbage ved påkrav. LEDlight Danmarks oplysninger om pris, levering, egenskaber, kapacitet og tekniske data, er alene vejledende og udgør ikke en tilsikring. LEDlight Danmark er uden ansvar for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål.

9. Ændringer

LEDlight Danmark forbeholder sig ret til, uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af produkternes form eller funktion.

10. Produktgaranti

LEDlight Danmark yder produkt garanti som er anført produktdatabladet på købstidspunktet. Køber har mulighed for indenfor denne garanti periode at gøre krav på en reservedel eller et ombytningsprodukt hvis produktet påvises defekt. LEDlight Danmark dækker ikke defekter som kan påvises, forårsaget af overspænding / transienter/ strømspidser i 230V forsyningen til belysningsarmaturet.

11. Vederlagsfri reparation

LEDlight Danmark forpligter sig til efter eget valg at reparere eller om-levere produkter, som efter LEDlight Danmarks undersøgelse viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt køber reklamerer inden, den på databladet anførte garantiperiode, fra produktets levering. LEDlight Danmark yder 1 års opsætningsgaranti hvis ikke andet er aftalt. Efter 1 år har LEDlight Danmark ikke ansvar for opsætning.

12. Delvis ugyldighed

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

13. Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Llveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten.

14. Energi- og miljøtillæg

Vi forpligter os til bæredygtighed, sikkerhed og miljøvenlighed i vores belysningsprodukter og tjenester.

Som en del af vores engagement i Corporate Social Responsibility (CSR) og grøn omstilling, pålægger vi fremover et energi- og miljøtillæg på vores produkter.

Dette tillæg dækker omkostningerne ved at fremstille og transportere vores belysningsprodukter på en mere miljøvenlig måde, samt investering i mere bæredygtig emballage og fragtmetoder.

Dette tillæg vil blive specificeret i dine fakturaer og vil blive anvendt for at støtte vores mål om at reducere CO2-udledning og fremme bæredygtig forretningspraksis.

Tillægget udgør i alt 39 kr. Pr. Ordre.

Ved at købe vores belysningsprodukter bidrager du dermed til vores fælles forpligtelse til at beskytte Planeten.

 

 

LEDlight Danmark A/S

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser