PERSONDATAPOLITIK FOR LEDLIGHT DANMARK A/S


Vi søger på bedst mulig vis at efterleve de forpligtigelser, vi har i forhold til beskyttelse af personoplysninger

om vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Nedenfor beskriver vi, hvordan vi behandler

de data, der modtages som led i vores drift.

LEDLight Danmark A/S, CVR-nr. 32439101, Rørvangsvej 43A, 4300 Holbæk er dataansvarlig for de

personoplysninger vi behandler.

Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af persondata i forbindelse med kunder og

samarbejdspartnere er Nadja Rosquist, der kan træffes 60370020 eller pr. mail på nkr@lld.dk.

Vi behandler personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning,

herunder GDPR og den danske databeskyttelseslov.

Hvilke oplysninger behandler vi og til hvilke formål?

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger i en CRM-database med henblik på lette dialog og samarbejde

med alle de aktører, vi har eller potentielt kan have samarbejde med. Da de fleste af vores kunder er

selskaber, vil personoplysninger normalt kun omfatte oplysninger om kontaktpersoner mv. hos kunden. Vi

behandler ikke følsomme personoplysninger.

For kunder, der bestiller varer via vores webshop, behandler vi udover kontaktoplysninger endvidere

oplysninger om købshistorik, gennemførte ordrer, betalinger og reklamationer mv. Vi benytter ikke

oplysningerne til direkte markedsføring, medmindre der er givet et konkret samtykke hertil, f.eks. ved

tilmelding til vores nyhedsbrev/mail.

Behandlingsgrundlaget er således enten at vi skal opfylde en konkret aftale (konkrete handler) eller fordi vi

har en berettiget interesse i at behandle kontaktoplysninger om vores samarbejdspartnere. For oplysninger

til brug for udsendelse af nyhedsbreve og anden direkte markedsføring er behandlingsgrundlaget

samtykke.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

Vi videregiver ikke oplysninger til tredjemand, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet hertil eller har

modtaget vedkommendes samtykke. Vi benytter dog forskellige databehandlere til at behandle oplysninger

på vores vegne og underlagt vores instrukser. De pågældende databehandlere er bundet af tavshedspligt

og har alle indgået databehandleraftaler med os, som opfylder kravene i GDPR. Som eksempler på

databehandlere, vi benytter, kan nævnes:

- Wexo (hosting af hjemmeside og webshop)

- E-conomics (online bogføring)

- Mailchimp (udsendelse af nyhedsbreve)

- Google (statistik på hjemmeside)

- Essens (markedsføringsbureau – udsendelse af nyhedsbreve)

- Samt en dansk hosting-leverandør til lagring af data generelt

Opbevaring og sletning af personoplysninger

LEDLight Danmark opbevarer sine data hos en dansk hosting-leverandør, som vi har databehandleraftale

med.

Oplysninger om gennemførte handler mv. gemmes i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor handlerne

er gennemført. For øvrige oplysninger gemmer vi i en periode på op til 5 år efter seneste kontakt. For

kontaktpersoner, der ikke længere er anset hos kunden, vil vi dog slette kontaktoplysningerne, når vi bliver

opmærksomme herpå.

Samtykke til nyhedsbreve gemmes, så længe samtykket er gældende og indtil 2 år efter, at det er trukket

tilbage.

Rettigheder

I forbindelse med LEDLight Danmarks behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

- Ret til indsigt i hvilke personoplysninger LEDLight Danmark behandler om dig. Vi svarer inden

rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse

- Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger

- Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante

- Ret til at gøre indsigelse mod fortsat behandling

- Ret til at klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk