Salgs & Leveringsbetingelser


Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (”Produkter”) fra LEDlight Danmark (”LEDlight Danmark”) til enhver kunde (”Køber”).

Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for LEDlight Danmark og Køber, medmindre andet er

udtrykkeligt aftalt. LEDlight Danmark er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne medmindre sådanne vilkår er skriftligt aftalt mellem LEDlight Danmark og Køber. LEDlight Danmark er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selvom LEDlight Danmark ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

Forsinkelse

Såfremt LEDlight Danmark ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig,

rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist er Køber berettiget til at hæve købet. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod LEDlight Danmark som følge af forsinkelse.

Aftalegrundlag

Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget LEDlight Danmarks skriftlige tilbud. Tilbud er gældende i

14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Hvis tilbuddet accepteres

senere end 14 dage efter afgivelse, er LEDlight Danmark ikke forpligtet til at overholde tilbuddet. Aftalen for

købet er endelig, når LEDlight Danmark og Køber har accepteret det afgivne tilbud elektronisk.

Priser

Priser for Produkter er eksklusive moms og/eller andre afgifter. LEDlight Danmark forbeholder sig ret til at

regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra

underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

Levering og risikoens overgang

Medmindre andet er angivet i tilbud og ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på ”ex works” levering, jf

Incoterms (ab lager), og fragtomkostningen pålægges faktura. Fragtgebyret udgør min. kr. 66,- + moms. Dette gælder inden for Danmark og

landfaste øer.

Levering inden for 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende

betragtes som rettidig levering således, at en sådan udskydelse ikke giver køber ret til at udøve misligeholdelsesbeføjelser overfor LEDlight Danmark.

Emballage

Engangsemballage er inkluderet i de aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering.

Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives Køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt

stand i overensstemmelse med LEDlight Danmarks anvisninger.

Betalingsvilkår

Betaling skal ske senest 15 dage fra fakturadatoen med mindre andet er aftalt. Hvis betaling sker efter forfaldsdag

debiteres mora rente på 2% per måned.

Beskyttet og fortrolig information

Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter,

overdraget af LEDlight Danmark til Køber skal forblive LEDlight Danmarks ejendom og skal behandles fortroligt af

Køber. Fortrolig information må således ikke uden LEDlight Danmarks skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres

eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig

information skal leveres tilbage ved påkrav. LEDlight Danmarks oplysninger om pris, levering, egenskaber,

kapacitet og tekniske data, er alene vejledende og udgør ikke en tilsikring. LEDlight Danmark er uden ansvar for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål.

Ændringer

LEDlight Danmark forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter såfremt dette kan ske

uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af Produkternes form eller

funktion.

Vederlagsfri reparation

LEDlight Danmark forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter, som efter LEDlight

Danmarks undersøgelse viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktionseller materialefejl, såfremt køber reklamerer inden den på databladet anførte garantiperiode fra Produktets levering. LEDlight Danmark yder 1 års opsætningsgaranti hvis ikke andet er aftalt. Efter 1 år har LEDlight Danmark ikke ansvar for opsætning.

Delvis ugyldighed

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller

uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller

forringes deraf.

Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af

Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke

kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten.